Ngành nghề: Kế toán/Tài chính
Thời gian làm việc: Ton thời gian
Mức lương đề nghị: 600$-700$
Nơi làm việc: Bình Dương

Kế  toán  -  Tài  chính, giá  thành,tiền lương, thống  kê